portfolio > miscellaneous

Shoe Family
Shoe Family
oil on canvas
11 x 14