portfolio > miscellaneous

Kim's Feet
Kim's Feet
oil on canvas
10 x 20