portfolio > miscellaneous

Banias Boy
Banias Boy
oil on canvas
6" x 8"