portfolio > miscellaneous

Autumn Leaves
Autumn Leaves
oil on canvas
6x12